Domov arrow Hudobný projekt Jano Pavelčák deťom
Hudobný projekt - Jano Pavelčák deťom Tlačiť E-mail


Jano Pavelčák deťom Učebná pomôcka hudobného projektu Jano Pavelčák deťom je určená na pomoc učiteľom hudobnej výchovy (HUV) a ich žiakom na základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ), 8-ročných gymnáziách, špeciálnych základných školách (ŠZŠ) a materských školách (MŠ). Uľahčuje prípravu vyučovacích hodín HUV najmä učiteľom bez príslušnej kvalifikácie, ale i kvalifikovaným, muzikantsky málo zdatným učiteľom HUV.

CD ako učebná pomôcka pre vyučovanie HUV 

Všetky CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. až 9. ročník ZŠ možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku (primárne vzdelávanie), v 5. až 8. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) a podľa Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

ELEKTRONICKÝ  OBJEDNÁVKOVÝ  FORMULÁR

OBSAH

Piesne sú nahrané na samostatných CD nosičoch chronologicky za sebou podľa obsahu učebníc. Je rešpektovaná tónina a intonácia piesne, jej harmónia a primerané tempo k veku žiakov. Doplnkom v každom ročníku sú samostatné CD s ukážkami odporúčaných skladieb na počúvanie podľa učebných osnov, zoradených chronologicky podľa obsahu učebnice.

CIEĽ

Populárnou formou priblížiť ľudovú pieseň za účelom výchovy k prirodzenému hudobnému a estetickému cíteniu. Žiakov motivovať ku kladnému vzťahu k ľudovej piesni prostredníctvom vekovo im blízkeho a príťažlivého rytmického spracovania piesní, ktoré budú chcieť využiť pre svoj spev a ktoré zároveň obohatia náplň hodín HUV a podporia vzťah žiakov k interpretácii ľudovej piesne.

Skladby na počúvanie určené v učebniciach HUV sú doplnkovým hudobným materiálom. Ich pravidelné prehrávanie podporí u žiakov ich hudobnú predstavivosť a rozšíri ich obzor hudobného poznania.

Odporúčanie učiteľom hudobnej výchovy k nácviku piesní – postupnosť krokov

  1. Učiteľ si pieseň pred nácvikom prehrá, stotožní sa s jej melódiou, rytmom, tempom a so štruktúrou nahrávky.
  2. Žiaci si pieseň najprv vypočujú a nahrávku si porovnávajú s textom piesne.
  3. Žiaci si osvoja text piesne, jej rytmus a melódiu v pomalom tempe bez hudobného sprievodu.
  4. Žiaci si pieseň znovu vypočujú a zároveň si ju polohlasom môžu aj spievať.
  5. Pri ďalšom prehrávaní sa nahrávka použije ako sprievod ku spevu. Dominantný má byť spev žiakov a nie hudobný sprievod.
  6. Nahrávku možno využiť k tancu na hodinách hudobnej výchovy i na školských slávnostiach.
  7. Vybraný hudobný sprievod možno spolu so spevom žiakov zaznamenať ako zvukovú nahrávku na mp3 a vložiť ju na hudobnú časť webovej stránky školy ako prezentáciu.

DÔVOD SPRACOVANIA INŠTRUMENTÁCIE PIESNÍ

Čo ma viedlo k tejto rytmickej forme inštrumentácie ľudovej piesne? Keď som sa po rokoch pôsobenia v štátnej správe v školstve opäť vrátil ku žiakom ZŠ na hodiny HUV, zistil som, že u nich veľmi ochabol záujem o ľudovú pieseň v autentickej forme. Moja snaha o jej interpretáciu za pomoci akordeónu už nebola korunovaná takým úspechom ako v rokoch, keď som začínal učiť ako kvalifikovaný učiteľ HUV a praktický muzikant. To ma viedlo k hľadaniu populárnej a deťom rytmicky blízkej formy, aby som ich k ľudovej piesni pritiahol.

 

Dlhodobejšie experimentovanie s piesňou v rôznych žiackych kolektívoch potvrdilo moju predtuchu, že najschodnejšou cestou k úspechu bude využitie rytmického spracovania piesne. Pomocou súčasných rytmických štýlov sa do spevu čoraz viac zapájali aj najstaršie ročníky žiakov, lebo im to pripomínalo populárny program KARAOKE. Úspech bol zaručený najmä vtedy, keď som text piesne za pomoci projekcie postupne vyznačoval, čo umožnilo aj menej skúseným spevákom odviesť dobré spevácke výkony. Mnohokrát to v triede spôsobovalo dobrú zábavu a vytváralo vhodnú atmosféru. Občas to vyvrcholilo vyhlásením najlepšieho speváka triedy. Takáto rytmická forma sa v praxi javila ako ideálne spestrenie hodín HUV.

 

Zdôrazňujem, že rytmická inštrumentálna forma má byť len spestrením hodiny HUV. Učiteľova snaha o popularizáciu ľudovej piesne musí vyústiť aj do jej autentického zvukového porovnania, doplneného o najnevyhnutnejšie teoretické základy charakteru piesne a jej pôvodu.

 

Z kolegiálneho hľadiska som svoj experiment nenechal len pre seba, ale ponúkol som ho aj svojmu najbližšiemu okoliu. Jeho prezentáciou na metodických dňoch som dospel k záveru, že inštrumentáciu piesní z učebníc HUV možno využiť aj v širšom meradle. Aj napriek tomu, že toto mnohoročné úsilie tvorby učebnej pomôcky nebolo zo strany MŠVVaŠ SR dotované, svoj vynaložený čas na vytvorenie učebnej pomôcky neľutujem. Napĺňa ma vypovedaná i nevypovedaná vďaka tých učiteľov HUV, ktorým pomôcka na vyučovacích hodinách HUV i v ostatných záujmových aktivitách pomáha. Pomáha predovšetkým učiteľom bez príslušnej aprobácie s HUV a tým, ktorí sú muzikantsky menej zdatní.

Učebnú pomôcku - inštrumentáciu tvorí spolu 920 piesní z učebníc HUV pre 1. – 9. ročník ZŠ. Z nich až 60 % tvorí slovenská ľudová pieseň. Zvyšných 40 % tvoria umelé piesne a piesne iných národov. 

Popri tvorbe inštrumentácií som sa rozhodol venovať svoj čas aj hľadaniu a spracovaniu odporúčaných skladieb na počúvanie z učebníc HUV a ich zaradenie na samostatné zvukové nosiče v digitálnej forme (CD) z dôvodu ich absencie na školách. Zvukový obsah odporúčaných skladieb na počúvanie hudby z učebníc HUV tvorí až 757 ukážok v skrátenom alebo úplnom znení v závislosti od dĺžky hudobného diela za účelom obohatenia fonotéky v kabinetoch HUV.

PaedDr. Ján Pavelčák, autor učebnej pomôcky