Prehľad obsahu CD nosičov v 5. až 9. ročníku ZŠ so zoznamom inštrumentácie piesní a skladieb na počúvanie:

CD pre 5. ročník obsah je vhodný na zopakovanie učiva HUV z 5. ročníka ZŠ v prepojení na obsah 1. ročníka 8G

CD pre 6. ročník obsah je totožný s učivom HUV 1. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením

CD pre 7. ročníkobsah je totožný s učivom HUV 2. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením

CD pre 8. ročníkobsah je totožný s učivom HUV 3. ročníka 8G a vhodný pre predmet umenie a kultúra

CD pre 9. ročník – obsah je totožný s učivom HUV 4. ročníka 8G a vhodný pre predmet umenie a kultúra

CD ako učebná pomôcka

CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 5. – 9. ročník ZŠ možno používať v podmienkach gymnázia ako učebnú pomôcku v predmetoch hudobná výchova a umenie a kultúra podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (sady CD pre každý ročník obsahujú inštrumentáciu piesní z učebníc HUV a počúvanie hudby podľa odporúčania učebníc).

Umenie a kultúra

Inovovaný štátny vzdelávací program pre HUV – gymnázium s osemročným vzdelávacím programom – TU otvorte