Sadu CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. – 4. ročník možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (samostatné CD pre každý ročník ako inštrumentácia piesní z učebníc HUV a spoločné CD pre počúvanie hudby v 1. – 4. ročníku). Nájdete na nich 326 inštrumentácií piesní a 150 skladieb na počúvanie hudby.

PRIMÁRNE  VZDELÁVANIE
Predmet hudobná výchova patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Cieľom vzdelávacej oblasti HUV je, aby žiak mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a dokázal vyjadrovať svoje predstavy vybranými prostriedkami hudby a formoval svoju kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajška človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Oblasť Umenie a kultúra je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinného predmetu hudobná výchova. Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak:

 • dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote,
 • získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,
 • mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,
 • rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
 • rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,
 • primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje, uplatňoval kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,
 • dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami hudby a pohybového gesta,
 • formoval kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Dôležitou podmienkou pre realizovanie ŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie učebne, vybavenej viacúčelovým funkčným zariadením.

Literatúra: ŠPÚ – ŠVP pre 1. stupeň ZŠ v SR – ISCED 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6.2008

ODPORÚČANIE
Odporúčam učiteľom HUV podľa priestorových možností školy zriadiť samostatnú odbornú učebňu HUV.

1. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní

37 piesní z učebnice HUV pre 1. ročník ZŠ

P.č. Názov piesne Autor čas
1. Zlatá brána slovenská ľudová 1:31
2. Hodiny slovenská ľudová 1:07
3. Húsky biele, húsky Dezider Kardoš 1:49
4. Zajačik do lesa slovenská ľudová 2:00
5. Pôjdeme my do lesíka slovenská ľudová 1:28
6. Bola babka slovenská ľudová 1:16
7. Pieseň na dvoch tónoch Belo Felix 1:30
8. Kováč kuje, mechy duje slovenská ľudová 1:36
9. Pieseň o najkrajších menách Belo Felix 1:36
10. Skáče žaba po blate slovenská ľudová 1:11
11. Mikuláš Belo Felix 1:52
12. Povedzte nám, pastuškovia slovenská ľudová 1:37
13. už je zima, už je tu slovenská ľudová 1:39
14. Bude zima, bude mráz slovenská ľudová 1:58
15. Spi, dieťatko, spiže slovenská ľudová 1:37
16. Mám ručníček, mám slovenská ľudová 0:57
17. Išla sova na tanec slovenská ľudová 1:10
18. Prosil líšku vĺčik Dezider Kardoš 1:58
19. Fialôčka, fiala Janko Matuška 1:53
20. Ťuki, ťuki, ťukalo Štefan Kantor 1:49
21. Pieseň o trúbke Ondrej Francisci 2:11
22. Vŕšok, dolina slovenská ľudová 1:08
23. Prší. Prší? Belo Felix 1:55
24. Vlak Ladislav Burlas 1:18
25. V kvetinovom bufete Belo Felix 1:18
26. Zrelá fazuľa Ladislav Burlas 1:09
27. Maličká som slovenská ľudová 0:59
28. Na dvore býva sliepočka naša Emil Hula 1:30
29. Káčer na doline slovenská ľudová 1:01
30. My sme malí muzikanti Emil Hula 1:26
31. Svieť, slniečko Ladislav Burlas 1:38
32. Čo deťom k šťastiu treba Alojz Čobej 1:57
33. O reťaz, o reťaz slovenská ľudová 1:54
34. Šijeme vrecia, šijeme slovenská ľudová 1:49
35. Na mak slovenská ľudová 2:44
36. Kto nám pomôže slovenská ľudová 1:22
37. Na riečke Ladislav Burlas 1:10

2. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní

inštrumentácia 39 piesní z učebnice HUV pre 2. ročník ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor čas
1. Septembrová pesnička Belo Felix 1:55
2. Adam v škole nesedel Otto Ferenczy 1:10
3. Ide, ide vláčik slovenská ľudová 1:33
4. Krásna, krásna slovenská ľudová 1:55
5. Na slepú babu slovenská ľudová 1:38
6. Listové tajomstvo Belo Felix 2:00
7. Náš tatíček, nebožtíček slovenská ľudová 1:35
8. Zebra Belo Felix 1:10
9. Pec nám spadla slovenská ľudová 1:17
10. Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte slovenská ľudová 1:45
11. Rýmy zimy Belo Felix 2:00
12. Prišiel k nám Mikuláš slovenská ľudová 1:35
13. Milujeme Mikuláša Belo Felix 2:50
14. Češem si hlavičku slovenská ľudová 1:55
15. Snehuliak Alojz Čobej 2:10
16. Krbová Eugen Suchoň 0:57
17. Do hory, do lesa, valasi slovenská ľudová 2:10
18. Za kostolom lúčka slovenská ľudová 1:50
19. Dajže, ó, Bože, ten deň veselý slovenská ľudová 2:15
20. Ženilo sa motovidlo slovenská ľudová 2:25
21. Bol jeden gajdoš slovenská ľudová 1:15
22. Dobrú noc, má milá slovenská ľudová 3:28
23. Dýnom, dánom slovenská ľudová 2:50
24. Číčence, číčence slovenská ľudová 1:40
25. Smutný slimák Belo Felix 1:40
26. Medveď na lyžiach Belo Felix 1:45
27. Uspávanka Belo Felix 2:00
28. Riekanka o mamkách Belo Felix 2:10
29. Zahrajte mi, muzikanti slovenská ľudová 1:30
30. Na sluhu slovenská ľudová 2:00
31. Žaba, žaba, žabisko slovenská ľudová 2:15
32. Kukurica, pšenica Oto Ferenczy 1:50
33. Neštastie L. Galko 1:10
34. Maličká som slovenská ľudová 2:00
35. Pletla som pančuške slovenská ľudová 1:25
36. Vyskočilo slniečko slovenská ľudová 1:40
37. Letí vrana vôkol slovenská ľudová 2:33
38. Pieseň pre tvoje uši Vašo Patejdl 2:2
39. O pozdravoch Jozef Hudák 2:20

3. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní

44 piesní z učebnice HUV pre 3. ročník ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č.  Názov piesne  Autor piesne  Čas
 1  Pieseň pre tvoje uši  Vašo Patejdl  2:25
 2  Šijeme vrecia, šijeme  slovenská ľudová  1:40
 3  Železnica  slovenská ľudová  1:33
 4  V šírem poli  slovenská ľudová  2:01
 5  Keď ja bula mala  slovenská ľudová  1:37
 6  Pod horou ovos drobný  slovenská ľudová  1:34
 7  Búvajže len, búvaj  slovenská ľudová  1:13
 8  Hajaj, belaj  slovenská ľudová  2:05
 9  Skočila mi myška  slovenská ľudová  1:20
 10  A ty,Hana  slovenská ľudová  1:24
 11  Mám ručníček, mám  slovenská ľudová  1:00
 12  Kráľka  Štefan Németh-Šamorínsky  1:25
 13  Keď sa vlci zišli  Eugen Suchoň  1:19
 14  Hlboký jarčok  slovenská ľudová  2:04
 15  Fúzačikov špás  Teodor Hirner  1:33
 16  Kenderička bobata  slovenská ľudová  0:55
 17  Vandruvala blška  slovenská ľudová  1:14
 18  Kúpil otec rybu  Alojz Čobej  1:10
 19  Pásli ovce valasi  slovenská ľudová  1:06
 20  Štastie, zdravie, pokoj  slovenská ľudová  1:33
 21  Buch nebeský šiel do raja  slovenská ľudová  1:53
 22  My tré králi prišli sme k vám  slovenská ľudová  3:08
 23  Šabľový  slovenská ľudová  2:14
 24  Fašanek sa kráti  slovenská ľudová  2:33
 25  Šípova ruženka  Gabriel Dušík  1:11
 26  Mamičke  Bohuslav Valašťan  2:05
 27  Martinko  poľská ľudová  1:11
 28  Mám ja kosu  slovenská ľudová  1:34
 29  Šesc mieški oreški  slovenská ľudová  1:27
 30  Ňe jeden, ňe dva  slovenská ľudová  1:26
 31  Náš tatíček, nebožtíček  slovenská ľudová  1:36
 32  DÚ, valasi, dú  moravská ľudová  1:25
 33  Pôjdeme my do lesíka  slovenská ľudová  1:29
 34  Zasadiu som, zasadiu som  slovenská ľudová  1:32
 35  Pred dubom  slovenská ľudová  1:38
 36  Moje milé, premilené jahody  slovenská ľudová  2:36
 37  Červené jabĺčko  slovenská ľudová  1:16
 38  Počítadlová  španielska ľudová  1:18
 39  Na Bielej hore  slovenská ľudová  1:13
 40  Píšťalôčka krásna  slovenská ľudová  1:23
 41  If You’re Happy  anglická ľudová  2:19
 42  Rapotačka  P. janíček  2:20
 43  Zelená sa bučina  slovenská ľudová  1:52
 44  Náš orchester  Oleg Vysockij  2:50
 Celkový čas  73:40

4. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

47 piesní z učebnice HUV pre 4. ročník ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor piesne Čas
1. Keby mala rozum stonožka Belo Felix 1:12
2. Železnica ľudová 1:35
3. Vandruvala blška ľudová 1:15
4. Vstávaj, Hanzo, hore ľudová 1:21
5. Kovárskí ľudová 2:20
6. Vyletela holubienka ľudová 1:57
7. Pokapala na salaši slanina ľudová 1:17
8. Nepôjdem k nej ľudová 1:03
9. Ta, ta, ta, ňepojdeme sťato ľudová 0:48
10. Buľi sme na priadkach ľudová 1:33
11. Vretienko mi padá ľudová 3:11
12. Na Katarínu Jozef Hudák 1:43
13. Ondreju, Ondreju ľudová 1:01
14. Mikulášku, dobrý strýčku ľudová 1:06
15. Vstávajte, pastieri ľudová 1:10
16. Dobrý večer vám vinšujem ľudová 2:20
17. Vinšujem vám v tento Nový rok ľudová 1:12
18. Jozefe, co scece ľudová 1:27
19. Fašiange sa krátia ľudová 1:19
20. Štátna hymna Slovenskej republiky ľudová 1:17
21. Kopala studienku ľudová 2:22
22. Kto za pravdu horí ľudová 1:37
23. Hajaju, hajaju ľudová 0:57
24. Happy Birthday ľudová 0:41
25. Zbohom ostávajte ľudová 1:34
26. Začiname redovi ľudová 1:22
27. Spievanky, spievanky ľudová 1:24
28. Spievaj si, slávičku – 1. verzia ľudová 2:17
29. Spievaj si,slávičku – 2. verzia ľudová 1:37
30. Za Váhom, zaVáhom ľudová 0:48
31. Trenčianske hodiny ľudová 2:34
32. Pred muzikú verbunk chasa stojí ľudová 1:30
33. Pri Prešporku kraj Dunaja ľudová 1:45
34. Zasadil som čerešničku ľudová 2:10
35. Tá lišovská nevesta ľudová 2:18
36. Marmariena, Kišalova žena ľudová 3:25
37. Hoja, Dunča, ňeveľenča ľudová 3:13
38. Uďerili Kostoľania ľudová 1:24
39. Cindruška ľudová 1:26
40. Bola som na hubách ľudová 0:57
41. Veruže mi zahraj ľudová 1:17
42. Lístočku dubový ľudová 1:57
43. Na Kráľovej holi ľudová 1:55
44. Jaj, Bože, prebože, ľadník ľudová 0:47
45. Popred naše dvierka ľudová 2:42
46. Oči, oči, čierne oči ľudová 1:30
47. Tota Heľpa ľudová 2:06
Čistý čas 77:41
objednať

Inštrumentácia piesní CD 2

56 piesní z učebnice HUV pre 4. ročník ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor piesne Čas
1. Ej, padá dišť ľudová 1:22
2. Dze še kuri, tam še kuri ľudová 1:19
3. Pri jaročku fijaločku ľudová 1:45
4. Od Prešova dražka nova ľudová 1:33
5. V Barďijove v štrid mesta ľudová 2:48
6. Ňet krajšeho dzifčatečka ľudová 1:44
7. Pri potôčku fijalôčku ľudová 3:12
8. Ej, zalužicki poľo ľudová 1:07
9. A ja taka dzivočka ľudová 2:09
10. Hrajte, muzikanti ľudová 1:18
11. Počúvaj, má milá ľudová 1:22
12. Už mi hrajú, už mi trúbá, bubnujú ľudová 1:36
13. Išli hudci horou ľudová 1:23
14. Toto sú husličky ľudová 0:53
15. Pre mamičku Belo Felix 1:29
16. Keby som bol vtáčkom M. Schneider-Trnavský 1:32
17. Planá ružička Franz Schubert 2:25
18. Sadíme my máje ľudová 2:00
19. Svatý Jáne ľudová 1:42
20. Štyri nôcke nespala som ľudová 1:14
21. Letí, letí roj ľudová 1:59
22. Ľecela páva ľudová 1:39
23. Mala som ja rukávce ľudová 1:08
24. Po valasky od zeme ľudová 1:01
25. Muzikant Emil Hradecký 3:07
26. Sedemdesiat sukieň mala ľudová 1:24
27. Tancovala a neznala ľudová 1:28
28. Keť komára ženili ľudová 1:37
29. Zob. flauta – Mierne (str.64) Belo Felix 0:32
30. Zob. flauta – Valčík (str.64) Belo Felix 1:04
31. Zob. flauta – Rezko (str.64) Belo Felix 0:20
32. Zob. flauta – Moderato (str.64) Belo Felix 0:51
33. Zob. flauta – Veselo (str.64) Belo Felix 0:52
34. Zob. flauta – Veselý valčík (str.64) Belo Felix 0:37
35. Zob. flauta – Mierne (str.65) Belo Felix 0:34
36. Zob. flauta – Mazúrka (str.65) Belo Felix 0:31
37. Zob. flauta – Veselo (str.65) Belo Felix 0:31
38. Zob. flauta – Mierne – Pokapala (str.65) ľudová 0:32
39. Zahrajme si – Čo by bolo (str.66) Belo Felix 1:45
40. Zahrajme si – Rozprávky (str.66) Belo Felix 0:53
41. Zahrajme si – Úvod a Refrén (str.67) Belo Felix 1:01
42. Pamodaj – Macocha (str.68) Belo Felix 0:54
43. Pamodaj – Medové motúzy (str.68) Belo Felix 0:35
44. Pamodaj – Vydávali vdovicu (str.69) Belo Felix 0:47
45. Pamodaj – Išla bieda (str.69) Belo Felix 0:25
46. Pamodaj – Rozprávočka (str.69) Belo Felix 0:34
47. Pamodaj – Pamodaj šťastia (str.70) Belo Felix 0:45
48. Pamodaj – Medové motúzy (str.71) Belo Felix 1:37
49. Pamodaj – Láska horu zatrasie (str.71) Belo Felix 0:52
50. Sniežik Belo Felix 1:18
51. She´ll be coming round the mountain ľudová 3:32
52. Bingo ľudová 0:42
53. Zoologická Bernard Herstek 3:00
54. Dobre sa obzeraj Igor Dibák 1:21
55. Slonia pesnička Belo Felix 2:54
56. Tom a Jerry Laco Gordoš 2:42
Čistý čas 79:16

Počúvanie hudby pre 1. – 4. ročník

objednať

CD 1

45 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV pre 1. – 4. ročník ZŠ
(Inštr.) = Inštrumentácia piesne, (Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor piesne Čas
1. Ej, padá dišť ľudová 1:22
2. Dze še kuri, tam še kuri ľudová 1:19
3. Pri jaročku fijaločku ľudová 1:45
4. Od Prešova dražka nova ľudová 1:33
5. V Barďijove v štrid mesta ľudová 2:48
6. Ňet krajšeho dzifčatečka ľudová 1:44
7. Pri potôčku fijalôčku ľudová 3:12
8. Ej, zalužicki poľo ľudová 1:07
9. A ja taka dzivočka ľudová 2:09
10. Hrajte, muzikanti ľudová 1:18
11. Počúvaj, má milá ľudová 1:22
12. Už mi hrajú, už mi trúbá, bubnujú ľudová 1:36
13. Išli hudci horou ľudová 1:23
14. Toto sú husličky ľudová 0:53
15. Pre mamičku Belo Felix 1:29
16. Keby som bol vtáčkom M. Schneider-Trnavský 1:32
17. Planá ružička Franz Schubert 2:25
18. Sadíme my máje ľudová 2:00
19. Svatý Jáne ľudová 1:42
20. Štyri nôcke nespala som ľudová 1:14
21. Letí, letí roj ľudová 1:59
22. Ľecela páva ľudová 1:39
23. Mala som ja rukávce ľudová 1:08
24. Po valasky od zeme ľudová 1:01
25. Muzikant Emil Hradecký 3:07
26. Sedemdesiat sukieň mala ľudová 1:24
27. Tancovala a neznala ľudová 1:28
28. Keť komára ženili ľudová 1:37
29. Zob. flauta – Mierne (str.64) Belo Felix 0:32
30. Zob. flauta – Valčík (str.64) Belo Felix 1:04
31. Zob. flauta – Rezko (str.64) Belo Felix 0:20
32. Zob. flauta – Moderato (str.64) Belo Felix 0:51
33. Zob. flauta – Veselo (str.64) Belo Felix 0:52
34. Zob. flauta – Veselý valčík (str.64) Belo Felix 0:37
35. Zob. flauta – Mierne (str.65) Belo Felix 0:34
36. Zob. flauta – Mazúrka (str.65) Belo Felix 0:31
37. Zob. flauta – Veselo (str.65) Belo Felix 0:31
38. Zob. flauta – Mierne – Pokapala (str.65) ľudová 0:32
39. Zahrajme si – Čo by bolo (str.66) Belo Felix 1:45
40. Zahrajme si – Rozprávky (str.66) Belo Felix 0:53
41. Zahrajme si – Úvod a Refrén (str.67) Belo Felix 1:01
42. Pamodaj – Macocha (str.68) Belo Felix 0:54
43. Pamodaj – Medové motúzy (str.68) Belo Felix 0:35
44. Pamodaj – Vydávali vdovicu (str.69) Belo Felix 0:47
45. Pamodaj – Išla bieda (str.69) Belo Felix 0:25
46. Pamodaj – Rozprávočka (str.69) Belo Felix 0:34
47. Pamodaj – Pamodaj šťastia (str.70) Belo Felix 0:45
48. Pamodaj – Medové motúzy (str.71) Belo Felix 1:37
49. Pamodaj – Láska horu zatrasie (str.71) Belo Felix 0:52
50. Sniežik Belo Felix 1:18
51. She´ll be coming round the mountain ľudová 3:32
52. Bingo ľudová 0:42
53. Zoologická Bernard Herstek 3:00
54. Dobre sa obzeraj Igor Dibák 1:21
55. Slonia pesnička Belo Felix 2:54
56. Tom a Jerry Laco Gordoš 2:42
Čistý čas 79:16
objednať

CD 2

40 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV pre 1. – 4. ročník ZŠ
(Inštr.) = Inštrumentácia piesne, (Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor skladby Čas
1. Karneval zvierat – Sliepky a kohúty Camille Saint Saens 1:06
2. Karneval zvierat – Kráľovský pochod leva Camille Saint Saens 1:38
3. Vybrané slová (Inštr.) Belo Felix 4:36
4. Pavana Šípovej Ruženky Maurice Ravel 1:50
5. Zázračná muzika – Flauta (Ú) Július Letňan 2:36
6. Ženích pre slečnu Myšku – Chodíme (Inštr.) Belo Felix 0:52
7. Ženích pre slečnu Myšku – Kde si bolo (Inštr.) Belo Felix 1:46
8. Ženích pre slečnu Myšku – Prší, prší (Inštr.) Belo Felix 1:22
9. Ženích pre slečnu Myšku – Vietor, víchor (Inštr.) Belo Felix 1:04
10. Ženích pre slečnu Myšku – Vrch, vrch (Inštr.) Belo Felix 0:59
11. Ženích pre slečnu Myšku – Miesto teba (Inštr.) Belo Felix 1:34
12. Ženích pre slečnu Myšku – Som povraz (Inštr.) Belo Felix 1:16
13. Ženích pre slečnu Myšku – Bola svadba (Inštr.) Belo Felix 1:29
14. Aničko, Aničko (Inštr.) ľudová 1:23
15. Vianočná omša F dur – Glória (Ú) Georgius Zrunek 2:20
16. Kto za pravdu horí ľudová 1:50
17. Aká si mi krásna Eugen Suchoň 2:56
18. Gaudeamus igitur ľudová 2:42
19. Happy Birthday ľudová 0:33
20. Svadobný pochod (Ú) Richard Wagner 1:56
21. Redovi še začina (Ú) ľudová 1:01
22. Hrajú vám štvrtáci – Malá nočná hudba (Ú) Wolgang Amadeus Mozart 0:56
23. Hrajú vám štvrtáci – 9. symfónia (Ú) Antonín Dvořák 1:33
24. Hrajú vám štvrtáci – Vltava (Ú) Bedřich Smetana 2:17
25. Hrajú vám štvrtáci – 9. symfónia (Ú) Ludwig van Beethoven 0:53
26. Verbunk (Ú) Otto Ferenczy 1:35
27. Trávnice Alexander Moyzes 5:06
28. Na Kráľovej holi (Ú) Pavelčákovci 1:48
29. Po schodoch (Ú) Richard Müller 1:42
30. Tota Heľpa (Ú) Pavelčákovci 2:38
31. A ja taka dzivočka (Ú) Pavelčákovci 1:53
32. Fujara ľudová 0:51
33. Keby som bol vtáčkom Pavelčákovci 3:11
34. Staviame my máje (Ú) Ivan Hrušovský 1:04
35. Nad Kriváňom Milan Lichard 3:01
36. Musica slovaca Ilja Zeljenka 5:30
37. Mala som ja rukávce (Ú) ľudová 1:25
38. Zázračná muzika – Orchester Július Letňan 1:14
39. Zázračná muzika – Klarinet Július Letňan 1:28
40. Valašský tanec Ján Cikker 2:19
Čistý čas 77:10