CD ako učebná pomôcka pre vyučovanie HUV 

CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 5. – 9. ročník možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. Na CD pre 5. – 9. ročník ZŠ nájdete spolu 300 inštrumentácií piesní z učebníc HUV a 426 skladieb na počúvanie hudby, ktoré odporúčajú učebnice HUV.

NIŽŠIE  SEKUNDÁRNE  VZDELÁVANIE
Predmet hudobná výchova patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Cieľom vzdelávacej oblasti HUV je, aby žiak mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a dokázal vyjadrovať svoje predstavy vybranými prostriedkami hudby a formoval svoju kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramostnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov hudobného umenia,
 • dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločnského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je toletrantný a empatický k prejavom iných kultúr.

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie rozvíjanie žiakových kreatívnych schopností prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov hudby.

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: hudobná výchova (5. – 7. ročník) a výchova umením (8. – 9. ročník).

Dôležitou podmienkou pre realizovanie ŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie učebne, vybavenej viacúčelovým funkčným zariadením.

Literatúra: ŠPÚ – ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v SR – ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6.2008

ODPORÚČANIE  –  ODBORNÁ   UČEBŇA  HUV
Odporúčame učiteľom HUV zriadiť podľa priestorových možností školy samostatnú odbornú učebňu HUV s primeraným materiálno-technickým vybavením, ktorá by bola využiteľná aj na iných vyučovacích hodinách so spoločensko-vedným zameraním:

 • tabule  – interaktívna tabuľa, magnetická tabuľa s notovou osnovou, magnetickými notami a hudobnými značkami
 • školské lavice s notovými osnovami
 • nástenné panely – prehľady o hudobných nástrojoch, o slovenských, českých a svetových hudobných skladateľoch, zoradených podľa hudobných období, o najznámejších skladbách na počúvanie)
 • audiotechnika – DVD, CD a video prehrávače, nenáročná aktívna reprosústava s mixážnym pultom a mikrofónom, ktorú možno využívať na ozvučenie školských slávností
 • hudobné nástroje – ľahko ovládateľné nástroje (Orff), keyboard, pianino, akordeón, gitara, zobcové flauty, metronóm
 • fonotéka – učebná pomôcka Jano Pavelčák deťom – CD s inštrumentáciou piesní z učebníc HUV a skladbami na počúvanie pre 1. – 9. ročník

(Ú) = úryvok

5. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

42 piesní z učebnice HUV 5. ročníka ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor Čas
1 Nech sa pri pochode spieva W. A. Mozart 1:38
2 Na slepú babu slovenská ľudová 1:41
3 Zebra Belo Felix 1:13
4 Z ľitavskýho vysokýho kostola slovenská ľudová 1:59
5 Maličká som slovenská ľudová 2:01
6 Keby mala rozum stonožka Belo Felix 1:08
7 Zahrajte mi, muzikanti slovenská ľudová 0:46
8 Hlava, ramená slovenská ľudová 1:53
9 Ja som muzikant slovenská ľudová 1:26
10 Hajaju, hajaju slovenská ľudová 0:55
11 Porezala palec slovenská ľudová 1:50
12 Za čo tí voly slovenská ľudová 2:10
13 Zlé deti prídu do pekla Belo Felix 2:30
14 Sedela na vŕšku slovenská ľudová 1:01
15 Borovka slovenská ľudová 1:22
16 Krásna, krásna slovenská ľudová 2:03
17 Hajaj, belaj slovenská ľudová 2:03
18 Ide furman dolinou slovenská ľudová 2:41
19 Mala som ja rukávce slovenská ľudová 1:04
20 Vyletela húska slovenská ľudová 1:43
21 Akože tým starým babám slovenská ľudová 1:25
22 Hymna Európskej únie L. van Beethoven 1:26
23 Slovenská štátna hymna slovenská ľudová 1:14
24 Kolo Tatier čierňava Ľudovít Vansa 1:10
25 Bože môj, otče môj slovenská ľudová 1:22
26 Sobotienka ide slovenská ľudová 4:51
27 Regrúti, regrúti slovenská ľudová 2:03
28 Už môj milý z vojny ide slovenská ľudová 1:46
29 Štidiri, štidiri slovenská ľudová 2:16
30 Keď som išla z kostola slovenská ľudová 2:38
31 Už sa jedna ohrančená dievka vydáva slovenská ľudová 1:41
32 A tá polka slovenská ľudová 1:54
33 Hej, aňi ja, aňi ti slovenská ľudová 1:46
34 Kázala mi mati slovenská ľudová 1:24
35 Tancuj, tancuj slovenská ľudová 2:07
36 Bola som na hubách slovenská ľudová 0:54
37 Ūsmev Ján Lehotský 2:30
38 Tvoj svet je môj Miroslav Žbirka 2:00
39 Správne dievča Marika Gombitová 2:02
40 Láska je tu s nami Peter Nagy 2:18
41 Joj, mamo rómska ľudová 1:52
42 Joj, mamo rómska ľudová 1:53
Celkový čas 76:53:00
objednať

Inštrumentácia piesní CD 2

33 piesní z učebnice HUV 5. ročníka ZŠ

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor Čas
1 V seredu m sja narodila rusínska ľudová 1:49
2 Ej, keby skoro, keby rusínska ľudová 3:04
3 Hymna Českej republiky František Škroup 1:05
4 Proč bychom se netěšili B. Smetana 1:11
5 Pilky L. Janáček 1:12
6 Neťukej česká ľudová 1:50
7 Ide poštový panáčik slovenská ľudová 1:48
8 Škoda lásky Jaroslav Vejvoda 2:22
9 Dej mi víc lásky Petr Janda 2:29
10 Hymna Poľskej republiky poľská ľudová 1:50
11 Hej, z góry, z góry poľská ľudová 1:50
12 Az a szép, az a szép maďarská ľudová 1:22
13 Pandur, pandur maďarská ľudová 1:53
14 Zatancuj si so mnou, holubička Gejza Dusík 2:24
15 Len bez ženy Gejza Dusík 1:54
16 Pieseň kominára Shermanovci 1:53
17 Where is Love Lionel Bart 2:33
18 Um – pa – pa Lionel Bart 2:24
19 Voláme vás Belo Felix 3:03
20 Búvaj, dieťa krásne slovenská ľudová 2:28
21 Poďte, chlapci, k nám slovenská ľudová 1:31
22 A dze idzeš, Helenko slovenská ľudová 2:52
23 A ja taka dzivočka slovenská ľudová 2:06
24 Tam okolo Levoči slovenská ľudová 1:45
25 Neďaleko od Trenčína slovenská ľudová 2:45
26 Dieučatko orauskuo slovenská ľudová 2:09
27 Bodaj by vás, vy mládenci slovenská ľudová 1:36
28 Cervené jablčko slovenská ľudová 2:53
29 Cervené jablčko slovenská ľudová 2:53
30 Dnes je sobota slovenská ľudová 3:32
31 Dnes je sobota slovenská ľudová 3:35
32 Vretienko mi padá slovenská ľudová 3:42
33 Vretienko mi padá slovenská ľudová 3:39
Celkový čas 75:37:00
objednať

Počúvanie hudby CD 3

39 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV pre 5. ročník ZŠ
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor Čas
1 Pochod komediantov Bedřich Smetana 0:37
2 Maličká som – klavírna verzia Eugen Suchoň 0:43
3 Maličká som – verzia so spevom (U) Eugen Suchoň 0:42
4 Zahrajte mi, muzikanti – klavírna verzia Eugen Suchoň 0:51
5 Zahrajte mi, muzikanti – verzia so spevom (U) Eugen Suchoň 0:48
6 Sinfonietta (U) Leoš Janáček 1:03
7 Petruška (U) Igor Stravinskij 1:24
8 Malá nočná hudba – 4. časť Rondo (U) W. A. Mozart 1:30
9 Svätenie jari (U) Igor Stravinskij 0:43
10 Ō, Fortuna vládne (U) Carl Orff 2:48
11 Rock around the Clock Freedman-Knight 2:11
12 Kdož jsú boží bojovníci Bedřich Smetana 1:52
13 Symfonická básen Tábor (U) Bedřich Smetana 0:49
14 Rigoletto – ária Vojvodu (U) Giuseppe Verdi 2:14
15 Pacific 231 (U) Artur Hennegger 2:17
16 Yesterday The Beatles 2:44
17 Kankán J. Offenbach 1:00
18 Karneval zvierat – Korytnačky Camille Saint Saëns 2:07
19 Slovanský tanec č. 8 A. Dvořák 4:28
20 Vltava (U) Bedřich Smetana 2:14
21 Obrázky z výstavy – Tanec kuriatok Maurice Ravel 1:17
22 Let čmeliaka N. Rimskij-Korsakov 1:19
23 Let čmeliaka – klavírna verzia N. Rimskij-Korsakov 1:13
24 V sieni kráľa hôr (U) E. H. Grieg 2:30
25 Hymna Európskej únie L. van Beethoven 2:07
26 Hymna SR – orchester a miešaný zbor slovenská ľudová 1:21
27 Kolo Tatier čierňava Ľudovít Vansa 1:13
28 Verbunk (U) Oto Ferenczy 1:35
29 Keď sa vlci zišli – sláčiková verzia Eugen Suchoň 1:16
30 Keď sa vlci zišli – klavírna verzia Eugen Suchoň 1:13
31 Krútňava – svadobná scéna (U) Eugen Suchoň 4:22
32 Krútňava – Uspávanka (U) Eugen Suchoň 1:11
33 Krútňava – Ej, pred hostincom (U) Eugen Suchoň 0:51
34 Trávnice – ženský zbor Alexander Moyzes 5:02
35 Slovenská suita – Jano, Jano … (U) Ján Cikker 2:52
36 Musica slovaca Ilja Zelienka 5:27
37 Tisíc a jedna noc (U) Marán Varga 2:06
38 Úsmev – Duro cerný Company Ján Lehotský 3:19
39 Šaty – Marika Gombitová Miroslav Žbirka 3:06
Celkom: 76:46
objednať

Počúvanie hudby CD 4

35 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV pre 5. ročník ZŠ
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor Čas
1 Láska je tu snami Peter Nagy 4:11
2 Profesor Indigo Peter Nagy 2:40
3 Uhorská rapsódia cis mol – 2. časť (Ú) F. Liszt 2:40
4 Uhorský tanec č. 5 Johannes Brahms 2:17
5 Montiho čardáš Vittorio Monti 4:36
6 Hymna Českej republiky František Škroup 1:04
7 Proč bychom se netěšili (U) Bedřich Smetana 1:34
8 9. symfónia – Largo (U) Antonín Dvořák 1:30
9 Slovanský tanec č. 7 Antonín Dvořák 3:11
10 Lašské tance – Pilky Leoš Janáček 3:12
11 Lašské tance – Celadenský Leoš Janáček 1:56
12 Škoda lásky Jaromír Vejvoda 2:24
13 Dej mi víc své lásky Petr Janda 2:52
14 Hymna Poľskej republiky poľská ľudová 0:39
15 Mazúrka a mol Frederyk Chopin 2:57
16 Polonéza A dur Frederyk Chopin 2:50
17 Symfónia č. 3 (U) Henryk Mikolaj Górecki 1:00
18 Uhorská rapsódia č. 2 cis mol Franz Liszt 2:40
19 Šyri slovenské piesne Béla Bartók 5:15
20 Rusalka – predohra (U) Antonín Dvořák 1:36
21 Rusalka – Měsíčku na nebi hlubokém (U) Antonín Dvořák 2:09
22 Rusalka – Čury mury fuk (U) Antonín Dvořák 1:04
23 Rusalka – Ubohá Rusalko bledá (U) Antonín Dvořák 1:10
24 Modrá ruža – Zatancuj si so mnou … Gejza Dusík 2:37
25 Modrá ruža – Len bez ženy Gejza Dusík 2:59
26 Cigánsky barón (U) Johannes Strauss 0:48
27 Na krásnom modrom Dunaji (U) Johannes Strauss 1:32
28 Radeckého pochod Johannes Strauss st. 2:56
29 Oliver – Where is Love (U) Lionel Bart 1:30
30 Luskáčik – Pochod (U) P. I. Čajkovskij 0:29
31 Luskáčik – Tanec Cukrovej víly (U) P. I. Čajkovskij 0:56
32 Luskáčik – Trepak (U) P. I. Čajkovskij 1:09
33 Luskáčik – Kvetinový valčík (U) P. I. Čajkovskij 1:30
34 Vianočná omša – Glória (U) Georgius Zrunek 2:18
35 Vianočná omša – Dana dana (U) Georgius Zrunek 1:27
Celkový čas 75:55

6. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

inštrumentácia 35 piesní z učebnice HUV pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia

Cena: 5,00 €

1.  Ja som muzikant  slovenská ľudová 1:26
2.  Seikilova pieseň  neznámy autor 1:02
3.  Dobrú noc, má milá  slovenská ľudová 1:44
4.  Ako v stredoveku  Belo Felix 1:47
5.  Bol teplý máj  Moniot z Arrasu 13. stor. 2:17
6.  Letný kánon  anglický kánon z 13. stor. 2:55
7.  Nesieme Morenu  slovenská ľudová 1:57
8.  Ako v renesancii  Belo Felix 2:06
9.  Spievajme všetci  Thomas Tallis 1:49
10.  Píseň o zámku muránském  slovenská ľudová 1:37
11.  Pane Bože  slovenská ľudová 1:28
12.  Ako v baroku  Belo Felix 2:42
13.  Ešte si ja, ešte si ja  slovenská ľudová 1:43
14.  Pochod víťazov  G. F. Händel 2:20
15.  Keď mesiačik svieti  J. B. Lully 2:51
16.  Nebudeme ovce pásti  slovenská ľudová 0:59
17.  Ako v klasicizme  Belo Felix 2:29
18.  Óda na radosť  L. van Beethoven 1:51
19.  Túžba po jari  W. A. Mozart 3:34
20.  Ako v romantizme  Belo Felix 1:45
21.  Horela lipka, horela  slovenská ľudová 1:50
22.  Keby som bol vtáčkom  M. Schneider- Trnavský 3:07
23.  Hory, hory zelené  slovenská ľudová 1:35
24.  O, du lieber Augustin  rakúska ľudová 1:04
25.  Stille Nacht, heilige Nacht  Franz Gruber 4:05
26.  Mlyny  nemecká ľudová 1:47
27.  Tanzliederquodlibet  nemecká ľudová 2:10
28.  Auprés de ma blonde  francúzska ľudová 2:32
29.  Santa Lucia  talianska ľudová 2:06
30.  Little brown jug  anglická ľudová 1:21
31.  Svjaščennaja vojna  A. A. Alexandrov 2:04
32.  Kaťuša  M. Blanter 2:34
33.  Maňana  španielska ľudová 2:00
34.  Osol s károu  grécka ľudová 3:58
35.  Rybárska loďka  grécka ľudová 1:46
Celkový čas 74:22
objednať

Inštrumentácia piesní CD 2

inštrumentácia 36 piesní z učebnice HUV pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor Čas
1.  Turcius March  turecká ľudová 2:29
2.  Kad si bila mala Mare  chorvátska ľudová 2:05
3.  Poslali ma jačmeň viazať  slovenská ľudová 5:15
4.  Lost my partner  americká ľudová 2:38
5.  Deep In the Heart of Texas  americká ľudová 1:50
6.  Bicycle built for two  Harry Dacre 1:54
7.  Glory, Glory Hallelujah  americká ľudová 5:39
8.  Náušnica v uchu  Belo Felix 1:42
9.  Escondido  argentínska ľudová 2:29
10.  More  Rjúha Hajaši 2:09
11.  Zber čaju  japonská ľudová 2:31
12.  Letí žeriav  Sodži Hašimoto 1:55
13.  Hora Fudži  japonská ľudová 1:55
14.  Harlekýn – Kúpte si …  Belo Felix 1:15
15.  Harlekýn – Niet na svete …  Belo Felix 1:31
16.  Harlekýn – Povedz nám …  Belo Felix 1:15
17.  Harlekýn – Harlekýn truľko je …  Belo Felix 1:22
18.  Harlekýn – Dnešný večer …  Belo Felix 1:41
19.  Harlekýn – Kým ste sa vy …  Belo Felix 2:26
20.  Harlekýn – Červená, zelená …  Belo Felix 1:48
21.  Harlekýn – Žobrák si ?  Belo Felix 1:48
22.  Harlekýn – Všetci sme herci …  Belo Felix 1:20
23.  Sedliacka kantáta  J. S. Bach 1:59
24.  Viva la musica  Michal Preatorius 1:41
25.  Das Blümchen Wunderhold  L. van Beethoven 2:32
26.  Narodil sa Ježišek  slovenská ľudová 0:53
27.  Počúvajte, bratia  slovenská ľudová 1:44
28.  Pod oblačkom záhradečka  slovenská ľudová 1:51
29.  Trhala som bazaličku  slovenská ľudová 2:59
30.  Hore vody, dolu vody  slovenská ľudová 2:12
31.  A ty že ma, môj koníčku  slovenská ľudová 1:28
32.  Holubí dům  J. Uhlíř 3:32
33.  Jingle Bells  James Pierpont 1:56
34.  Kázaľi mi drevo rezac  slovenská ľudová 2:05
35.  Bubnujú, maršujú  slovenská ľudová 1:50
36.  Na Biele j hore  slovenská ľudová 1:04
Celkový čas 76:44

 

objednať

Počúvanie hudby CD 3

42 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV, pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor Čas
1.  Gregoriánsky chorál  neznámy autor 1:57
2.  Kalenda maya  neznámy autor 1:31
3.  Chvali duše moja hospoda  neznámy autor 1:25
4.  Hospodine, pomiluj ny  neznámy autor 1:21
5.  Echo  O. di Lasso 1:23
6.  Tanzen und springen (Ú)  H. L. Hassler 1:15
7.  Angelus ad  pastores ait pre 2 zbory (Ú)  Giovanni Gabrieli 1:41
8.  Apríl je v tvári mojej pani – zbor (Ú)  Thomas Morley 1:26
9.  Earl of Oxford (Ú)  William Byrd 1:31
10.  Pavana, rok 1530 (Ú)  Thoinot Arbeau 1:26
11.  Trávička zelená – zbor (Ú)  Viliam Figuš – Bystrý 1:06
12.  Tanec  Musa ludens 1:40
13.  Hospodi pomiluj  Musa ludens 1:08
14.  L´Orfeo – Finale (Ú)  Claudio Monteverdi 1:16
15.  Pochod víťazov  /  Thine be the Glory (Ú)  G. F. Händel 1:08
16.  Toccata a fúga d mol – Vanessa Mae (Ú)  J. S. Bach 1:18
17.  Sediacka kantáta – Mer Hahn en Neue (Ú)  J. S. Bach 2:02
18.  Prelúdium č. 1 C dur (Ú)  J. S. Bach 4:36
19.  Hommage á J.S.Bach (Ú)  Marián Varga 2:28
20.  Ave Maria (Maria Callas)  Charles Gounod 2:47
21.  chvali duše moja hospoda  Charles Gounod 2:28
22.  Immortal Bach (Ú)  Knut Nystedt 1:12
23.  Elvis goes Baroque – You Don’t Have To Say (Ú)  Peter Breiner 2:14
24.  Beatles goes Baroque – Goodnight (Ú)  Peter Breiner 3:14
25.  Beatles goes Baroque – She Loves You (Ú)  Peter Breiner 2:21
26.  Symfónia G-dur, Andante (Ú)  J. Haydn 1:07
27.  Malá nočná hudba – Allegro  W. A. Mozart 6:30
28.  Missa solemnis (Ú)  L. van Beethoven 2:01
29.  5. symfónia c mol (Ú)  L. van Beethoven 1:22
30.  Klavírna sonáta č. 11 A dur – Turecký pochod  W. A. Mozart 3:05
31.  Sonáta č. 14, cis mol – Sonáta mesačného svitu  L. van Beethoven 1:32
32.  Sonáta č. 23, f mol – Apassionata (Ú)  L. van Beethoven 1:37
33.  Snenie (Ú)  R. Schumann 1:18
34.  Humoreska (Ú)  A. Dvořák 1:17
35.  Serenáda (Ständchen) (Ú)  F. Schubert 1:30
36.  Etuda c mol – Revolučná (Ú)  F. Chopin 1:33
37.  Pieseň Kráľ duchov (Ú)  F. Schubert 1:58
38.  Klavírne kvinteto A-dur – Pstruh (Ú)  F. Schubert 1:57
39.  Ária Vojvodu z opery Rigoletto  G. Verdi 1:11
40.  Zbor Cigánov z opery Trubadúr (Ú)  G. Verdi 1:31
41.  Svadobný pochod z opery Lohengrin (Ú)  R. Wagner 1:54
42.  Ukážky z opery Bohéma (Ú)  G. Puccini 1:47
objednať

Počúvanie hudby CD 4

39 skladieb na počúvanie hudby, ktoré uvádzajú učebnice HUV, pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby.

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor Čas
1.  Habaniera – ária z opery Carmen (Ú)  G. Bizet 1:46
2.  Ária Toreadora z opery Carmen (Ú)  G. Bizet 2:22
3.  Fantastická symfónia, 5. časť (Ú)  Hector Berlioz 1:05
4.  Symfonická báseň Vltava  B. Smetana 13:29
5.  Kolo Tatier čierňava  Ľudovít Vansa 1:15
6.  Kto za pravdu horí  neznámy autor 1:49
7.  Anička maličká (Ú)  V. F. Bystrý 0:43
8.  Keby som bol vtáčkom (Ú)  M. Schneider-Trnavský 1:33
9.  Dievča s vlasmi ako ľan (Ú)  Claude Debussy 1:59
10.  Bolero (Ú)  Maurice Ravel 1:00
11.  Na krásnom modrom Dunaji (Ú)  J. Strauss ml. 2:53
12.  Pizzicato polka (Ú)  J. Strauss 2:18
13.  Tichá noc, svätá noc  Franz Gruber 2:25
14.  Štátna hymna Nemeckej spolkovej republiky  neznámy autor 1:27
15.  Svadobný pochod (Ú)  F. M. Bartholdy 2:16
16.  Ō, Fortuna vládne (U)  Carl Orff 1:41
17.  Malý černoško  Claude Debussy 1:30
18.  Hymna Talianskej republiky  neznámy autor 1:32
19.  Menuet (Ú)  Luigi Boccherini 1:30
20.  Koncert h-mol pre husle a orch. (Ú)  N. Paganini 1:24
21.  Zbor Židov z opery Nabucco  G. Verdi 3:39
22.  Hymna Spojeného kráľovstva (Ú)  neznámy autor 1:04
23.  Sprievodca mladého človeka orchestrom (Ú)  Benjamin Britten 3:27
24.  We Will Rock You (Ú)  Queen 1:30
25.  Bohemian Rhapsody (Ú)  Queen 1:56
26.  Yellow submarine (Ú)  The Beatles 1:34
27.  All You Need Is Love (Ú)  The Beatles 1:28
28.  Hymna Ruskej federácie (Ú)  neznámy autor 1:16
29.  Svjaščennaja vojna (Ú)  A. A. Alexandrov 1:16
30.  Kalinka – sláčiková rytmická verzia (Ú) 2:07
31.  Luskáčik – Kvetinový valčík (U)  P. I. Čajkovskij 2:09
32.  Labutie jazero (Ú)  P. I. Čajkovskij 1:36
33.  Petruška (Ú)  I. Stravinskij 1:21
34.  Tanec kuriatok v škrupine  Modest Petrovič Musorgskij 1:17
35.  Kaťuša  M. Blanter 2:21
36.  Billy The Kid – Prestrelka na divokom západe (Ú)  Aaron Copland 1:32
37.  Slovenské tango (Ú)  Richard Müller 1:03
38.  Libertango (Ú)  A. Piazzolla 1:26
39.  HaSaYaKi (Malá divá Chrazantéma) (Ú)  japonská ľudová 0:35

7. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

inštrumentácia 46 piesní z učebnice HUV pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) úryvok originálnej piesne

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor piesne Čas
1. Poď, Anička, poďže za mňa ľudová 1:23
2. Norwegien Wood Paul McCartney 1:52
3. Norwegien Wood – The Beatles (Ú) Paul McCartney 1:15
4. Hrad prepevný je Pán Boh náš Martin Luther 1:29
5. Vznešený (Ú) Richard Čanáky 1:32
6. Cirkus musicus Belo Felix 2:02
7. Ako v New Orleans tradicional 2:19
8. Backwater Blues tradicional 1:57
9. When The Saints Go Marching In tradicional 3:00
10. Go down, Moses tradicional 2:35
11. Go down, Moses – L. Armstrong (Ú) tradicional 0:49
12. Swing low, sweet chariot tradicional 1:48
13. Swing low, sweet chariot – UB40 (Ú) tradicional 1:26
14. Ja – Da Duke Ellington 1:57
15. Život je jen náhoda Jaroslav Ježek 1:41
16. Život je jen náhoda – J. Suchý (Ú) Jaroslav Ježek 1:21
17. Maličká slzička – Viera Racková (Ú) Karol Elbert 1:18
18. Maličká slzička Karol Elbert 0:59
19. One Note Samba – F. Sinatra (Ú) Carlos Jobim 1:16
20. Red River Valley – S. Nicks & Ch. Isaak (Ú) ľudová 1:46
21. Red River Valley ľudová 3:32
22. Ruža z Texasu ľudová 3:47
23. Pohľadnica z Kopaníc Belo Felix 1:40
24. A růže kvetou dál Gilbert Bécaud 2:12
25. Ej, zalužicki poľo ľudová 1:14
26. Sľúbili sme si lásku Ivan Hoffman 1:11
27. Sľúbili sme si lásku – Ivan Hoffman (Ú) Ivan Hoffman 1:03
28. Blowin in the Wind – Bob Dylan (Ú) Bob Dylan 1:39
29. Blowin in the Wind Bob Dylan 2:15
30. Summertime – Ella Fitzgerald (Ú) George Gershwin 1:02
31. Summertime George Gershwin 1:16
32. The Man I love – Ella Fitzgerald (Ú) George Gershwin 0:58
33. The Man I Love George Gershwin 1:03
34. Mackie Messer Kurt  Weill 1:57
35. Mackie Messer – Miloš Kopecký (Ú) Kurt  Weill 1:04
36. Hello Dolly Jerry Herman 2:14
37. Hello Dolly – L. Armstrong (Ú) Jerry Herman 1:06
38. Rodný môj kraj Gejza Dusík 2:19
39. Rodný môj kraj – P. Stašák (Ú) Gejza Dusík 1:40
40. Pramínek vlasů Jiří Suchý 2:08
41. Honky tonky blues Jiří Suchý 1:38
42. Honky tonky blues – J. Suchý (Ú) Jiří Suchý 1:20
43. Tie ženy Katarzyna Gärtnerová 1:51
44. I Don´t Know How To Love Him Andrew Lloyd Webber 1:30
45. I Don´t Know How To Love Him (Ú) Andrew Lloyd Webber 1:15
46. Jesus Christ Superstar – Superstar (Ú) Andrew Lloyd Webber 0:36
Čistý čas 77:15
objednať

Inštrumentácia piesní CD 2

inštrumentácia 43 piesní z učebnice HUV pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) úryvok originálnej piesne

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor piesne Čas
1. Dobrú noc – ako v rocku Belo Felix 1:45
2. Love Me Tender Elvis Presley 1:53
3. Love Me Tender – E. Presley (Ú) Elvis Presley 1:50
4. All My Loving John Lennon 2:40
5. All My Loving – The Beatles (Ú) John Lennon 2:09
6. We Are The World (Ú) M. Jackson / L. Richie 3:17
7. Želva – Olympic (Ú) Petr Janda 1:29
8. Malá čierna ruža – Prúdy (Ú) Marián Varga 1:06
9. Po schodoch Vašo Patejdl 1:22
10. Po schodoch – R. Müller (Ú) Vašo Patejdl 1:40
11. Reklama na ticho Paľo Habera 1:38
12. Reklama na ticho – Team (Ú) Paľo Habera 1:58
13. Hava nagila ľudová 3:06
14. Hava nagila (Ú) ľudová 2:45
15. Banana Boat Harry Belafonte 1:45
16. Banana Boat – H. Belafonte (Ú) Harry Belafonte 1:50
17. My, vrabčiaci – Smutno mi je Belo Felix 1:42
18. My, vrabčiaci – Vitaj, braček Belo Felix 0:54
19. My, vrabčiaci – Vyhrabal sa zo škrupín Belo Felix 0:41
20. My, vrabčiaci – Aby bolo hniezdo Belo Felix 0:50
21. My, vrabčiaci – Puklo vajce Belo Felix 1:11
22. My, vrabčiaci – Ďob, ďob Belo Felix 0:45
23. My, vrabčiaci – Dnes bol pre vás Belo Felix 1:32
24. My, vrabčiaci – Už sa ide lietať Belo Felix 0:47
25. My, vrabčiaci – Neponáhľajte sa Belo Felix 3:01
26. My, vrabčiaci – Vrabčiaci Belo Felix 1:04
27. My, vrabčiaci – My sme vrabce Belo Felix 1:54
28. Daj Boh šťastia tejto zemi ľudová 3:09
29. Daj Boh šťastia tejto zemi (Ú) ľudová 0:59
30. Poďme, bratia, do Betlema ľudová 2:13
31. Poďme, bratia, do Betlema (Ú) ľudová 1:51
32. Gaudeamus igitur anonym 2:39
33. Happy Birthday anonym 0:39
34. Happy Birthday (Ú) anonym 0:31
35. Išeu Macek ľudová 1:41
36. Verbovali na brezovském ľudová 1:29
37. Tanec rabov ľudová 1:39
38. Išli furmani ľudová 1:56
39. Veruže mi zahraj ľudová 1:16
40. Na tej Detve jeden dom ľudová 1:23
41. Kapura, kapura ľudová 1:27
42. Taka ja dzivočka ľudová 1:25
43. Dzifča pyšne palo z višne ľudová 1:21
Čistý čas 72:12
objednať

Počúvanie hudby CD 3

45 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor skladby Čas
1. Svätenie jari – Tanec dievčat (U) I. Stravinskij 1:23
2. Príbeh vojaka – Malý koncert (U) I. Stravinskij 1:02
3. Taras Buľba (U) Leoš Janáček 1:06
4. Žalospev pre obete Hirošimy (U) Krzysztof Penderecki 0:44
5. West Side Story – America (U) Leonard Bernstein 0:52
6. Muzikal Oliver (U) Lionel Bart 1:02
7. Žalm pre teba (U) Piotr Rubik 1:39
8. Atlantída (U) Miro Žbirka 2:10
9. Symphony tour Desmod (U) Desmod 0:56
10. 1. symfónia D dur Klasická (U) Sergej Prokofjev 4:20
11. Jednoduchá symfónia (U) Benjamin Britten 3:09
12. Večer u Sikulov (Ú) Béla Bartók 2:56
13. Preletel sokol – Muzikanti s gajdošom (Ú) Eugen Suchoň 0:29
14. Vôl na streche (Ú) Darius Milhaud 2:02
15. Salve Regina (Ú) anonym 1:10
16. Wer nur den lieben Gott lässt walten (Ú) J. S. Bach 1:35
17. Matúšove pašie (Ú) J. S. Bach 0:35
18. Pašie podľa sv. Lukáša (Ú) Krzysztof Penderecki 1:10
19. Missa Papea Marcelli – Kyrie (Ú) G. P. Palestrina 1:33
20. Kreolská omša – Kyrie (Ú) Ariel Ramírez 1:27
21. Vianočná omša – Glória (Ú) Georgius Zrunek 1:09
22. Berlínska omša – Agnus Dei (Ú) Arvo Pärt 1:48
23. Missa pri liberi – Credo (Ú) Jevgenij Iršai 0:56
24. Rekviem d mol (Ú) W. A. Mozart 1:17
25. Šabľový tanec (Ú) Aram Chačaturjan 2:24
26. Cirkusová polka (Ú) I. Stravinskij 1:23
27. Vojenský pochod (Ú) Franz Schubert 2:18
28. Carmina Burana (Ú) Carl Orff 3:34
29. Pacific 231 (Ú) Arthur Honegger 2:56
30. Spev mládencov (Ú) Karlheinz Stockhausen 0:56
31. Artikulácia (Ú) György Ligeti 0:53
32. Billy the Kid – boj zbraní (Ú) Aaron Copland 1:04
33. Billy the Kid – oslava, smrť, préria (Ú) Aaron Copland 3:38
34. Ten, ktorý prežil Varšavu Arnold Schönberg 7:23
35. Ave Eva (Ú) Ivan Hrušovský 1:11
36. Backwater Blues – Bessie Smith (Ú) Bessie Smith 1:03
37. Bourbon Street Parade (Ú) tradicional 2:17
38. West End Blues (Ú) tradicional 1:47
39. Basin Street Blues (Ú) tradicional 1:18
40. When The Saints Go Marching In (Ú) tradicional 0:50
41. Maple Leaf Rag (Ú) Scott Joplin 1:26
42 The Entertainer (Ú) Scott Joplin 1:56
43. Tiger Rag (Ú) Scott Joplin 1:19
44. We Shall Not Be Moved – Judith Durham (Ú) tradicional 1:01
45. Ja tu zostanem – J. Kocianová (Ú) tradicional 0:41
Čistý čas 77:48
objednať

Počúvanie hudby CD 4

44 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor skladby Čas
1. Just A Closer Walk With Thee (Ú) Chris Barber 2:16
2. Koukejte vycouvat (Ú) Ivan Mládek 1:40
3. Sing, Sing, Sing (Ú) Benny Goodman 1:37
4. C Jam Blues (Ú) Duke Ellington – 1:04
5. Come Fly With Me (Ú) Michael Boublé 1:46
6. In The Mood (Ú) Glenn Miller 1:29
7. Minor Swing (Ú) Django Reinhardt 2:57
8. Avalon (Ú) The Benny Goodman 1:41
9. Jumpin at the Woodside (Ú) Count Basie 1:03
10. It Don’t Mean A Thing – E. Fitzgerald (Ú) Duke Ellington 0:53
11. Ja – Da (Ú) Duke Ellington 1:04
12. Confirmation (Ú) Charlie Parker 1:27
13. New York, New York (Ú) Frank Sinatra 1:50
14. I’m Beginning To See The Light – Doris Day (Ú) Duke Ellington 1:15
15. I’m Beginning To See The Light – E. Fitzgerald (Ú) Duke Ellington 1:14
16. I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (Ú) Abba 1:22
17. S Wonderful – Brian Wilson (Ú) Gerge Gershwin 1:18
18. Respect in the Style (Ú) Aretha Franklin 1:17
19. Hit The Road Jack (Ú) Ray Charles 1:39
20. Living for the city – S. Wonder and R. Charles (Ú) Stevie Wonder 2:05
21. Take Five (Ú) Dave Brubeck 1:07
22. Django (Ú) MJQ 1:11
23. Jaj, Zuzka, Zuzička – F. K. Veselý (Ú) Josef Stelibský 1:21
24. Spomienka na Glenna Millera – B. Hronec (Ú) Glenn Miller 1:07
25. Bobby Mcferrin improvisation with R. Bona (Ú) Richard Bona 2:35
26. Upright bass solo (Ú) Stanley Clarke 0:29
27. Foggy Mountain Breakdown – bluegrass (Ú) F. M. Breakdown 1:58
28. Orange Blossom Special (Ú) Johnny Cash 1:54
29. Jackson – Johnny Cash and June Carter (Ú) Johnny Cash 2:33
30. Country Roads (Ú) John Denver 2:29
31. Kreslím si ružu (Ú) Ali Brezovský 1:49
32. Oh My Darling Clementine (Ú) tradicional 1:49
33. Růže z Texasu W. Matuška (Ú) tradicional 3:44
34. Jó třešně zrály – W. Matuška (Ú) tradicional 3:32
35. To všechno vodnes čas (Ú) tradicional 1:17
36. In The Jail House Now (Ú) tradicional 1:26
37. Krásna zem – moja prvôstka – Jazdci (Ú) tradicional 1:49
38. L’accordéoniste (Ú) Edith Piaf 2:12
39. l’important c’est la rose (Ú) Gilbert Becaud 1:45
40. La Boheme (Ú) Charles Aznavour 1:59
41. Milord (Ú) Hana Hegerova 2:01
42. Čerešne – H. Hegerova Hana (Ú) Jaro Filip 2:14
43. Bolo nás jedenásť (Ú) Jaro Filip 2:07
44. Cigaretka na dva ťahy (Ú) Richard Müller 1:50
Čistý čas 77:15:00
objednať

Počúvanie hudby CD 5

48 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor skladby Čas
1. We Shall Overcome (Ú) Pete Seeger 1:40
2. Ochota na volkov (Ú) Vladimir Vysotskij 1:44
3. Bratříčku, zavírej vrátka (Ú) Karel Kryl 2:10
4. Až to se mnu sekne (Ú) Jaromír Nohavica 1:01
5. Proměny (Ú) Čechomor 2:18
6. Smrti (Ú) Vlasta Redl 0:56
7. Já s tebou žít nebudu (Ú) Zuzana Navarová 1:56
8. Piurko (Ú) Zuzana Mojžišová 1:47
9. Počkaj, boháču (Ú) Družina 1:23
10. Mati dievča zháňa (Ú) Zuzana Homolová 0:50
11. Išla Anička na trávu (Ú) Zuzana Homolová 1:34
12. Rhapsody in Blue (Ú) George Gershwin 1:02
13. Američan v Paríži (Ú) George Gershwin 1:29
14. Mack The Knife (Ú) Michael Buble 1:17
15. Jazz Sebastien Bach – Preludium (Ú) Les swingle singers 2:13
16. Concerto for Piano in D dur (Ú) Jacques Loussier Trio 1:13
17. Don’t Worry Be Happy (Ú) Bobby McFerrin 1:55
18. Swinging Bach (Ú) Jiří Stivín 1:59
19. Ballet Of The Chicks In Their Shells (Ú) Igor Stravinskij 1:08
20. Carnival of Venice (Ú) Winton Marsalis 2:22
21. Magnificat (Ú) Vlado Godár 2:04
22. Uspávanky (Ú) Vlado Godár 1:25
23. Regina Coeli (Ú) Vlado Godár 2:03
24. Missa pro liberi – Credo (Ú) Evgeny Irshai 0:56
25. Piano Concerto in D dur (Ú) Joseph Haydn 1:54
26. Collegium Musicum – Hommage (Ú) Marian Varga 2:26
27. Smutná ranná električka (Ú) Marian Varga 1:16
28. Beatles go Baroque (Ú) Peter Breiner 1:34
29. She Loves You (Ú) The Beatles 1:19
30. Tebe (Ú) Dežo Ursiny 2:00
31. Orfeus v podsvetí (Ú) Jacques Offenbach 1:49
32. Krásna Helena – Paris (Ú) Jacques Offenbach 0:49
33. Netopier – valčík (Ú) Johann Strauss 0:42
34. Adele’s Laughing Song (Ú) Jacques Offenbach 1:27
35. Pieseň o rodnej zemi – spev P. Dvorský (Ú) Gejza Dusík 1:19
36. Oblivion (Ú) Astor Piazzolla 1:15
37. Píseň strašlivá o Golemovi (Ú) Jan Werich 1:19
38. My Fair Lady – The Rain in Spain (Ú) Frederick Loewe 1:18
39. West Side Story – Somewhere (Ú) Leonard Berstein 1:21
40. Neberte nám princeznú – Dvaja (Ú) Dežo Ursíny 1:35
41. Rock Around the Clock (Ú) Bill Haley 1:35
42. Rock and Roll Music (Ú) Chuck Berry 1:31
43. Jailhouse Rock (Ú) Elvis Presley 1:21
44. Don’t Be Cruel (Ú) Elvis Presley 2:01
45. Yesterday (Ú) The Beatles 2:03
46. We will rock you (Ú) The Rolling Stones 1:58
47. Angie (Ú) The Rolling Stones 2:09
48. Heal the World (Ú) Michael Jackson 3:33
Čistý čas 77:59

8. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

inštrumentácia 35 piesní z učebnice HUV pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) úryvok originálnej piesne

Cena: 5,00 €

P.č. Názov piesne Autor čas
1. Dobrú noc, má milá slovenská ľudová 1:21
2. Pstruh F. Schubert 1:47
3. Zbor Židov G. Verdi 2:45
4. Ária Vojvodu z opery Rigoletto G. Verdi 1:33
5. Kdož jsú boží bojovníci autor neznámy 1:09
6. Kolo Tatier čierňava Ľ. Vansa 1:12
7. Kto za pravdu horí autor neznámy 2:23
8. Kukala kukučka – sólo Kráľky J. L. Bella 1:37
9. Pod javorkom slovenská ľudová 1:48
10. Svieti mesiac slovenská ľudová 1:27
11. V hlbokej doline slovenská ľudová 1:17
12. Vodu, vodu slovenská ľudová 1:30
13. Ó, Mária bolestivá M. Sch.-Trnavský 4:30
14. Hoj, vlasť moja M. Sch.-Trnavský 1:48
15. My country H. Carey 3:05
16. Išeu Macek do Mauacek slovenská ľudová 2:03
17. Išeu Macek do Mauacek – playback slovenská ľudová 2:03
18. Skalica je pjekné mjesto slovenská ľudová 4:22
19. Rozkvitajú zeľeňie jahodi slovenská ľudová 2:11
20. Prepelička slovenská ľudová 2:05
21. Prepelička – playback slovenská ľudová 2:04
22. Prešovska kasareň slovenská ľudová 1:46
23. Prešovska kasareň – playback slovenská ľudová 1:45
24. A ja taka dzivočka slovenská ľudová 2:08
25. A ja taka dzivočka – playback slovenská ľudová 2:07
26. Joj, mamo slovenská ľudová 1:54
27. Joj, mamo – playback slovenská ľudová 1:55
28. Odtrhnem si z muškátu kvet slovenská ľudová 2:14
29. Keď sa Slovák – 1. verzia slovenská ľudová 1:35
30. Keď sa Slovák – 2. verzia slovenská ľudová 2:51
31. V Amerike som pracoval slovenská ľudová 2:49
32. Zasadil som čerešničku slovenská ľudová 2:08
33. Glory, Glory, Hallelujah tradicional 5:40
34. Dievčenský futbal Ladislav Gordoš 2:42
35. Bachalaria neznámy autor 2:24
objednať

Počúvanie hudby CD 2

33 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor čas
1. IX. Symfónia – 4. časť (Ú) L. van Beethoven 0:50
2. Pre Elišku (Ú) L. van Beethoven 1:09
3. Malá nočná hudba – 1. časť (Ú) W. A. Mozart 1:56
4. Malá nočná hudba – 3. časť (Ú) W. A. Mozart 0:54
5. Šabľový tanec A. Chačaturjan 2:11
6. Svadobný pochod (Ú) F. M. Bartholdy 2:16
7. Etuda E-dur (Ú) F. Chopin 1:32
8. Snenie (Ú) R. Schumann 1:17
9. Zastaveníčko (Ú) F. Schubert 1:31
10. Ave Maria (Ú) F. Schubert 1:51
11. Humoreska (Ú) A. Dvořák 1:16
12. Revolučná etuda (Ú) F. Chopin 1:33
13. Rienzi- predohra (Ú) R. Wagner 0:55
14. Minútový valčík F. Chopin 1:50
15. Majstri speváci norimberskí (Ú) R. Wagner 1:17
16. Klavírne kvinteto A-dur – Pstruh (Ú) F. Schubert 7:19
17. Čarostrelec – Les (Ú) C. M. Weber 1:36
18. Čarostrelec – Temné sily (Ú) C. M. Weber 0:25
19. Čarostrelec – Oslava lásky (Ú) C. M. Weber 1:14
20. Zbor židov z opery Nabucco G. Verdi 3:38
21. Ária Vojvodu z opery Rigoletto G. Verdi 2:14
22. Predohra z opery Traviata (Ú) G. Verdi 2:00
23. Dueto Violetty a Alfréda z Traviaty (Ú) G. Verdi 2:55
24. Zbor Cigánov z opery Trubadúr (Ú) G. Verdi 2:55
25. Pochod z opery Aida (Ú) G. Verdi 1:48
26. Blúd. Holanďan – Tanec námorníkov (Ú) R. Wagner 2:44
27. Vstup hostí z opery Tannhäuser (Ú) R. Wagner 4:33
28. Koncert h-mol pre husle a orch. (Ú) N. Paganini 1:24
29. Uhorská rapsódia cis mol – 2. časť (Ú) F. Liszt 2:43
30. Fant. symfónia – Sabat čarodejníc (Ú) H. Berlioz 6:39
31. Symfonická báseň Tábor (Ú) B. Smetana 3:36
32. Peer Gynt – Solvejgina pieseň (Ú) E. H. Grieg 2:51
33. Opera Ruslan a Ľudmila (Ú) M. I. Glinka 4:18
objednať

Počúvanie hudby CD 3

34 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor čas
1. 4. symfónia f-mol – Finale (Ú) P. I. Čajkovskij 4:13
2. 9. symfónia e-mol – 1. časť Adagio (Ú) A. Dvořák 5:12
3. 9. symfónia e-mol – 2. časť Largo (Ú) A. Dvořák 1:32
4. 9. symfónia e-mol – 3. časť Scherzo (Ú) A. Dvořák 2:17
5. 9. symfónia e-mol – 4. časť Allegro (Ú) A. Dvořák 1:56
6. Šeherezáda – Largo (Ú) N. R. Korsakov 4:06
7. Šeherezáda – Lento (Ú) N. R. Korsakov 3:50
8. Šeherezáda- Andantino (Ú) N. R. Korsakov 3:06
9. Šeherezáda – Allegro (Ú) N. R. Korsakov 3:04
10. Collegium musicum – Mikrokozmos (Ú) Marián Varga 1:29
11. Obrázky z výstavy – Promenáda M. Ravel 1:30
12. Obrázky z výstavy – Starý hrad (Ú) M. Ravel 0:50
13. Obrázky z výstavy – Škriepka detí M. Ravel 1:05
14. Obrázky z výstavy – Bydlo (Ú) M. Ravel 1:31
15. Obrázky z výstavy – Tanec kuriatok M. Ravel 1:14
16. Obrázky z výstavy – Dvaja Židia M. Ravel 1:39
17. Obrázky z výstavy – Trh v Limoges (Ú) M. Ravel 1:12
18. Obrázky z výstavy – Katakomby M. Ravel 1:57
19. Obrázky – Domček na str. nôžke (Ú) M. Ravel 1:15
20. Obrázky – Veľká brána kyjevská (Ú) M. Ravel 1:03
21. 5. uhorský tanec J. Brahms 2:18
22. Uspávanka (Ú) J. Brahms 1:21
23. Valčík A-dur (Ú) J. Brahms 1:22
24. Fanunovo popoludnie (Ú) C. Debussy 5:58
25. Koncert pre klavír G-dur – Presto (Ú) M. Ravel 2:02
26. Kto za pravdu horí slovenská ľudová 1:47
27. Anička maličká (Ú) V. F. Bystrý 0:43
28. Hoj, vlasť moja M. S. Trnavský 2:40
29. Banana boat Harry Belafonte 3:00
30. Predohra z opery Carmen (Ú) G. Bizet 2:12
31. Ária Toreadora z opery Carmen (Ú) G. Bizet 2:22
32. Valčík z opery Eugen Onegin (Ú) P. I. Čajkovskij 1:19
33. Romanca f mol (Ú) P. I. Čajkovskij 2:16
34. Cigánska pieseň A. Dvořák 2:12
Celkový čas 75:33

 

9. ročník

objednať

Inštrumentácia piesní CD 1

inštrumentácia 30 piesní z učebnice HUV pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) úryvok originálnej piesne

P.č. Názov piesne Autor čas
1. Tak usínaj tradicional 3:12
2. Ruže z Texasu tradicional 3:48
3. Óda na radosť L. van Beethoven 1:29
4. Poza bučky slovenská ľudová 1:41
5. Spievajže si, spievaj slovenská ľudová 1:48
6. Bol teplý máj Moniot z Arrasu 2:18
7. Horela lipka, horela slovenská ľudová 2:20
8. Totá Heľpa slovenská ľudová 3:28
9. Na Kráľovej holi slovenská ľudová 1:39
10. Keď som bola malá slovenská ľudová 2:18
11. Pod horou ovos drobný slovenská ľudová 2:36
12. Uzka draška do valalu slovenská ľudová 2:42
13. Pod tým naším okienečkom slovenská ľudová 3:16
14. Gaudeamus igitur autor neznámy 2:41
15. Valčík na rozlúčku R. Burns 2:45
16. Holubí dúm J. Uhlíř 3:33
17. Saint James Infirmary Blues tradicional 2:52
18. Backwater Blues H. Leadbetter 2:03
19. When The Saints Go Marching On tradicional 1:39
20. Go down, Moses tradicional 2:23
21. Swing low tradicional 2:31
22. Kristus Pán vstal z mŕtvych Wittenberg 1529 2:13
23. Kumbaya tradicional 2:24
24. Red River Valley tradicional 3:02
25. Clementine tradicional 2:42
26. Honky tonky blues J. Suchý / J. Šlitr 3:39
27. Malé kotě J. Suchý / J. Šlitr 2:02
28. I Don´t Know How To Love Him A. L. Webber 2:45
29. Love Me Tender E. Presley 3:01
30. All My Loving Beatles 2:41
objednať

Počúvanie hudby CD 2

32 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor čas
1. Nie sme zlí Jožo Ráž 4:07
2. Symfónia č. 82 Medveď (Ú) J. Haydn 1:44
3. Michelle J. Lennon 2:43
4. Gregoriánsky chorál (Ú) autor neznámy 1:59
5. Slovenský Otče náš (Ú) T. Salva 1:54
6. Na krásnom modrom Dunaji (Ú) J. Strauss 2:52
7. Rock around the lock Freedman-Knight 2:12
8. Óda na radosť – 4. časť – zbor (Ú) L. van Beethoven 1:08
9. Norvegian Wood Beatles 2:05
10. Modus J. Lehocký 2:50
11. Lyrická suita (Ú) Alban Berg 2:10
12. Zvučka Eurovízie úprava J. Pavelčák 0:42
13. Cigánsky plač (Ú) ľudová 1:40
14. Sl. suita – Keď srdiečko pobolieva (Ú) J. Cikker 1:10
15. Sl. suita – Jano, Jano, ty si zbojník (Ú) J. Cikker 2:53
16. Pacifik 231 (Ú) A. Honegger 2:18
17. 3. symfónia (Ú) H. Górecki 5:09
18. Cotton Tail (Ú) Duke Elington 1:40
19. Take Five (Ú) Dave Brubeck 1:59
20. I Cant´t Stop Loving You R. Charles 2:34
21. Rhapsody In Blue (Ú) G. Gershwin 4:29
22. Američan v Paríži – 1. časť (Ú) G. Gershwin 1:11
23. Američan v Paríži – 2. časť (Ú) G. Gershwin 1:44
24. Američan v Paríži – 3. časť (Ú) G. Gershwin 1:51
25. Summertime (Ú) G. Gershwin 2:49
26. Detské piesne – č. 2 Ch. Corea 0:54
27. Maturantky P. Lipa 3:50
28. Don´t Worry, Be Happy B. McFerrin 3:55
29. Englishman In N.Y. (Ú) Sting 2:20
30. Hommage á J.S.Bach (Ú) Collegium Musicum 2:28
31. Orange Blossom Special Johnny Cash 3:09
32. Take Me Home Country Road (Ú) Hermes House Band 2:47
objednať

Počúvanie hudby CD 3

35 skladieb na počúvanie hudby z učebnice HUV pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 8-ročného gymnázia
(Ú) = úryvok originálnej skladby

Cena: 5,00 €

P.č. Názov skladby Autor čas
1. Kreslím si ružu A. Brezovský 3:40
2. L‘ accordeoniste – Harmonikár (Ú) E. Piaf 2:14
3. Nathalie (Ú) G. Bécaud 2:24
4. A ruže kvitnú ďalej (Ú) G. Bécaud 1:46
5. Bohéma (Ú) Ch. Aznavour 2:02
6. La mamma (Ú) Ch. Aznavour 1:52
7. Milord (Ú) H. Hegerová 2:02
8. Důchodce Karel Kryl 1:46
9. I´ll be your baby tonight Bob Dylan 2:36
10. Cigánsky barón – Als glotter gest (Ú) J. Strauss 1:31
11. Pieseň o rodnej zemi G. Dusík 3:28
12. Rodný môj kraj (Ú) G. Dusík 1:40
13. Tmavomodrý svět (Ú) J. Ježek 2:19
14. Šaty dělají člověka (Ú) J. Ježek 2:17
15. Klobouk ve křoví J. Ježek 2:57
16. Život je jen náhoda J. Ježek 3:49
17. Carol Chuck Berry 2:49
18. Down the line Jerry Lee Lewis 2:15
19. Malé kotě (Ú) J. Suchý / J. Šlitr 1:24
20. Neberte nám princeznu – Tri slová (Ú) Dežo Ursiny 1:53
21. New York, New York (Ú) F. Sinatra 1:52
22. Love Me Tender E. Presley 2:43
23. Heartbreak Hotel E. Presley 2:12
24. Please, Please Me Beatles 2:03
25. All My Loving Beatles 2:10
26. All You Need Is Love (Ú) Beatles 1:28
27. She´s Leaving Home (Ú) Beatles 2:00
28. Sergeant Pepper´s (Ú) Beatles 1:51
29. With A Little Help From My Friends (Ú) Joe Cocker 1:34
30. Satisfaction (Ú) Rolling Stones 1:58
31. Bohemians Rhapsody (Ú) Queen 3:36
32. Outside The Wall Pink Floyd 1:16
33. Dej mi víc své lásky Olympic 2:54
34. Malá čierna ruža (Ú) M. Varga 2:58
35. We Are The World (Ú) M. Jackson / L. Richie 1:25