1. stupeň ZŠ Tlačiť E-mail

Sadu CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 1. - 4. ročník možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (samostatné CD pre každý ročník ako inštrumentácia piesní z učebníc HUV a spoločné CD pre počúvanie hudby v 1. - 4. ročníku). Nájdete na nich 326 inštrumentácií piesní a 150 skladieb na počúvanie hudby.

ELEKTRONICKÝ  OBJEDNÁVKOVÝ  FORMULÁR

PRIMÁRNE  VZDELÁVANIE 

Predmet hudobná výchova patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Cieľom vzdelávacej oblasti HUV je, aby žiak mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a dokázal vyjadrovať svoje predstavy vybranými prostriedkami hudby a formoval svoju kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajška človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Oblasť Umenie a kultúra je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinného predmetu hudobná výchova. Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak:

 • dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote,
 • získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,
 • mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,
 • rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
 • rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,
 • primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje, uplatňoval kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,
 • dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami hudby a pohybového gesta,
 • formoval kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Dôležitou podmienkou pre realizovanie ŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie učebne, vybavenej viacúčelovým funkčným zariadením.

Literatúra: ŠPÚ - ŠVP pre 1. stupeň ZŠ v SR - ISCED 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6.2008

ODPORÚČANIE

Odporúčam učiteľom HUV podľa priestorových možností školy zriadiť samostatnú odbornú učebňu HUV.