2. stupeň ZŠ Tlačiť E-mail

CD ako učebná pomôcka pre vyučovanie HUV 

CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 5. - 9. ročník možno používať ako učebnú pomôcku v predmete hudobná výchova podľa Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. Na CD pre 5. - 9. ročník ZŠ nájdete spolu 594 inštrumentácií piesní z učebníc HUV a 607 skladieb na počúvanie hudby, ktoré odporúčajú učebnice HUV.

NIŽŠIE  SEKUNDÁRNE  VZDELÁVANIE  

Predmet hudobná výchova patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.

Cieľom vzdelávacej oblasti HUV je, aby žiak mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a dokázal vyjadrovať svoje predstavy vybranými prostriedkami hudby a formoval svoju kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť.

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramostnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov hudobného umenia,
 • dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločnského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je toletrantný a empatický k prejavom iných kultúr.

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie rozvíjanie žiakových kreatívnych schopností prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov hudby.

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: hudobná výchova (5. - 7. ročník) a výchova umením (8. - 9. ročník).

Dôležitou podmienkou pre realizovanie ŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie učebne, vybavenej viacúčelovým funkčným zariadením.

Literatúra: ŠPÚ - ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v SR - ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6.2008

ODPORÚČANIE  -  ODBORNÁ   UČEBŇA  HUV

Odporúčame učiteľom HUV zriadiť podľa priestorových možností školy samostatnú odbornú učebňu HUV s primeraným materiálno-technickým vybavením, ktorá by bola využiteľná aj na iných vyučovacích hodinách so spoločensko-vedným zameraním:

 • tabule  - interaktívna tabuľa, magnetická tabuľa s notovou osnovou, magnetickými notami a hudobnými značkami
 • školské lavice s notovými osnovami
 • nástenné panely - prehľady o hudobných nástrojoch, o slovenských, českých a svetových hudobných skladateľoch, zoradených podľa hudobných období, o najznámejších skladbách na počúvanie)
 • audiotechnika - DVD, CD a video prehrávače, nenáročná aktívna reprosústava s mixážnym pultom a mikrofónom, ktorú možno využívať na ozvučenie školských slávností
 • hudobné nástroje - ľahko ovládateľné nástroje (Orff), keyboard, pianino, akordeón, gitara, zobcové flauty, metronóm
 • fonotéka - učebná pomôcka Jano Pavelčák deťom - CD s inštrumentáciou piesní z učebníc HUV a skladbami na počúvanie pre 1. - 9. ročník