8-ročné gymnázium Tlačiť E-mail

Prehľad obsahu jednotlivých ročníkov 2. stupňa ZŠ so zoznamom piesní a skladieb na počúvanie :

5. ročník  obsah je vhodný na zopakovanie učiva z 5. ročníka ZŠ v prepojení na obsah 1. ročníka 8G

6. ročník   -  obsah je totožný s učivom HUV 1. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením  

7. ročník   -  obsah je totožný s učivom HUV 2. ročníka 8G a vhodný pre predmet výchova umením   

8. ročník   -  obsah vhodný pre predmet výchova umením a umenie a kultúra  

9. ročník  -  obsah vhodný pre predmet výchova umením a umenie a kultúra   

CD ako učebná pomôcka

CD projektu Jano Pavelčák deťom pre 5. - 9. ročník ZŠ možno používať v podmienkach gymnázia ako učebnú pomôcku v predmetoch umenie a kultúra, hudobná výchova a výchova umením podľa Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (sady CD pre každý ročník ako inštrumentácia piesní z učebníc HV a pre počúvanie hudby podľa odporúčania učebníc). 

VYŠŠIE  SEKUNDÁRNE  VZDELÁVANIE 

Predmety umenie a kultúra, hudobná výchova a výchova umením patria podľa Štátneho vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra.  Nadväzujú na predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a výchova umením, ktoré sa vyučujú v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Predmet umenie a kultúra spája životné javy s hlavnými umeleckými druhmi, so svetom kultúry a životným štýlom. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.

Hlavným cieľom predmetu je rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry.

Cieľom vzdelávacej oblasti HUV je, aby žiak mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a dokázal vyjadrovať svoje predstavy vybranými prostriedkami hudby a formoval svoju kultivovanú sluchovú a pohybovú gramotnosť. 

Obsah predmetu má riešiť témy, ktoré sú v predmete v Štátnom vzdelávacom programe a ktoré si po zvážení učiteľom vyžadujú podrobnejšie riešenie. Témy na podrobnejšie riešenie si vyberá učiteľ z osnov samostatne z týchto tematických okruhov :

 • Kultúrna tradícia, kultúrne povedomie a identita, tvorba kultúrnej tradície.
 • Vyjadrovacie prostriedky kultúry okolo nás.
 • Kultúra okolo nás.
 • Kultúra ako ľudská aktivita a estetická hodnota.
 • Kultúrny šum, informácie vizuálne, akustické, pohybové a textové.

Poznámky :

 • Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako poskytuje 1-hodinvá dotácia v Štátnom vzdelávacom programe. Z toho dôvodu je v 1. ročníku predmetu umenie a kultúra optimálne zvýšiť dotáciu v školskom pláne z ponúknutých voľných hodín.
 • Predmet je vhodné vyučovať v 2-hodinových celkoch.
 • Predmet je klasifikovaný na vysvedčení.
 • Predmet má vyučovať aprobovaný učiteľ estetickej (hudobnej) výchovy.

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramostnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov hudobného umenia,
 • dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločnského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je toletrantný a empatický k prejavom iných kultúr.

Dôležitou podmienkou pre realizovanie ŠVP je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie učebne viacúčelovým funkčným zariadením.

Literatúra: ŠPÚ - ŠVP pre gymnáziá v SR - ISCED 23A - vyššie sekundárne vzdelávanie.